Dit is de privacyverklaring van SV Putten Triatlon & Loopgroepen statutair gevestigd te Putten,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  61373435,
hierna te noemen: SVP

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.
Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet welke persoonsgegevens
wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en
welke maatregelen wij treffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en
transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van
deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per mail aan:

sv.putten-triatlon@gmail.com

Onder zorgvuldig omgaan met verstaan wij dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken conform het doel
  waarmee ze zijn verstrekt
 • Wij alleen de persoonsgegevens verwerken die
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor
  gebruik van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor ze zijn
  verstrekt
 • Wij hebben passende technische en
  organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te
  waarborgen
 • Wij geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan
  anderen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze
  zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten en deze ten
  alle tijden zullen respecteren

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

SVP verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u wanneer u:

 1. Lid
  wordt;
 2. Trainer
  wordt:
 3. Zich
  inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 4. Via
  mail contact met ons opneemt
 5. Sponsor
  wordt;
 6. Deelneemt
  aan een (beginners)training
 7. Clubkleding
  besteld;

SVP verzamelt daarbij (mogelijk) de volgende
persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voorletters en roepnaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid
 • Lidmaatschap/bond nummer

Gegevens over
vrijwilligerswerk voor SVP

 • In bezit van diploma EHBO/BHV/AED
 • Voorkeur voor zwemmen en/of hardlopen
 • Licentiegegevens trainers

Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het doel:

 1. Effectueren
  van het lidmaatschap
 2. Uitvoering
  geven aan de trainersovereenkomst
 3. Nieuwsbrieven
  en kennisgevingen verzenden
 4. Contact
  met u op te nemen of te onderhouden
 5. De dienstverlening te verbeteren.

Bewaren van uw
gegevens

SVP bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan
noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het
bewaren verplicht.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s
van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of
telefoon wordt opgeslagen. SVP gebruikt cookies om u meer service te bieden bij
het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan
blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en
taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak
onze website, en welke pagina’s, door bezoeker worden bekeken.

Regels m.b.t.
foto’s op de website en op Social Media

SVP publiceert regelmatig foto’s op haar Website en/of Social
media. Ook binnen de app-groepen worden regelmatig foto’s gedeeld.

Volgend uit het lidmaatschap van onze vereniging gaan
leden hiermee akkoord.

Indien u zich herkent op een foto en hier bezwaar tegen
heeft kunt u dit kenbaar maken.

U kunt hiervoor een email sturen naar sv.putten-triatlon@gmail.com met
het verzoek de foto te laten verwijderen dan wel onherkenbaar te laten maken.

SV Putten Triatlon & Loopgroepen is niet
verantwoordelijk voor reacties door derden op Social Media. Wel zal SV Putten
Triatlon & Loopgroepen haar uiterste best doen om aanstootgevende reacties
te verwijderen.

Verstrekking van
persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt SVP uw persoonsgegevens
alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk
verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel
in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de
situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (personen jonger dan 16
jaar) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder
of voogd te overleggen.

Bewaartermijn

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond de wet
is vereist.

Beveiliging
persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang,
publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Links naar andere
websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze
Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging.
Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u
aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende
privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het
privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd
aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente
versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan
ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen
zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te
informeren.

Informatie,
wijziging, correctie, verwijdering, overdracht en bezwaar

IU kunt contact opnemen met het Bestuur van SV Putten
afd. Triatlon en Loopgroepen via

sv.putten-triatlon@gmail.com
indien u:

 1. Meer informatie wilt over de wijze waarop SVP uw
  persoonsgegevens verwerkt
 2. Vragen heeft naar aanleiding van deze
  privacyverklaring
 3. Inzage wilt in de persoonsgegevens die SVP van u
  verwerkt
 4. Correctie, beperking, verwijdering of overdracht
  van uw persoonsgegevens wilt
 5. Bezwaar maakt tegen het gebruik van uw
  persoonsgegevens door SVP

Klacht over de
verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht
heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u
bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.