Dit is de privacyverklaring van SV Putten Triatlon & Loopgroepen statutair gevestigd te Jansgoed 12, Putten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  61373435, hierna te noemen: SVP

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij treffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per mail aan:

sv.putten-triatlon@gmail.com

Onder zorgvuldig omgaan met verstaan wij dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken conform het doel waarmee ze zijn verstrekt
 • Wij alleen de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verstrekt
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen
 • Wij geen persoonsgegevens zullen doorgeven aan anderen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten en deze ten alle tijden zullen respecteren

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

SVP verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u wanneer u:

 1. Lid wordt;
 2. Trainer wordt:
 3. Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 4. Via mail contact met ons opneemt
 5. Sponsor wordt;
 6. Deelneemt aan een (beginners)training
 7. Clubkleding besteld;

SVP verzamelt daarbij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voorletters en roepnaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • Geslacht
 • Gegevens over gezondheid
 • Lidmaatschap/bond nummer

Gegevens over vrijwilligerswerk voor SVP

 • In bezit van diploma EHBO/BHV/AED
 • Voorkeur voor zwemmen en/of hardlopen
 • Licentiegegevens trainers

Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het doel:

 1. Effectueren van het lidmaatschap
 2. Uitvoering geven aan de trainersovereenkomst
 3. Nieuwsbrieven en kennisgevingen verzenden
 4. Contact met u op te nemen of te onderhouden
 5. De dienstverlening te verbeteren.

Bewaren van uw gegevens

SVP bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. SVP gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik.

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website, en welke pagina’s, door bezoeker worden bekeken.

Regels m.b.t. foto’s op de website en op Social Media

SVP publiceert regelmatig foto’s op haar Website en/of Social media. Ook binnen de app-groepen worden regelmatig foto’s gedeeld.

Volgend uit het lidmaatschap van onze vereniging gaan leden hiermee akkoord.

Indien u zich herkent op een foto en hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken.

U kunt hiervoor een email sturen naar sv.putten-triatlon@gmail.com met het verzoek de foto te laten verwijderen dan wel onherkenbaar te laten maken.

SV Putten Triatlon & Loopgroepen is niet verantwoordelijk voor reacties door derden op Social Media. Wel zal SV Putten Triatlon & Loopgroepen haar uiterste best doen om aanstootgevende reacties te verwijderen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt SVP uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige (personen jonger dan 16 jaar) wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Bewaartermijn

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond de wet is vereist.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Informatie, wijziging, correctie, verwijdering, overdracht en bezwaar

IU kunt contact opnemen met het Bestuur van SV Putten afd. Triatlon en Loopgroepen via

sv.putten-triatlon@gmail.com indien u:

 1. Meer informatie wilt over de wijze waarop SVP uw persoonsgegevens verwerkt
 2. Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring
 3. Inzage wilt in de persoonsgegevens die SVP van u verwerkt
 4. Correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens wilt
 5. Bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door SVP

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.